-         "  -
 ? ?    áîùôçä: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí áîùôçä
  

 
 
""

"". !

 
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )