-         "  -
 ? ?    áùìçòîé åàøöé: îÄùÑÆäåÌ ùÑåÉîÅø òÈìÇé òîé åàøöé
áùìç çéãåú
     

 
 
- !
 1
 
 2
 
 3
 
 4
 
 5
 6
  
 7
  
 8
  
 9
 
  
 
  
 
  
 
  
.
!
 
éîéí

áò÷áåú éí ñåó "ð÷øòå" òåã éîéí øáéí òì ôðé ëãåø äàøõ. ðÇñåÌ ìÀçÇáÌÅø àåúí îçãù:

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )