-     " -
 ? ?  áùìçòîé åàøöé: îÄùÑÆäåÌ ùÑåÉîÅø òÈìÇé òîé åàøöé
áùìç éù ìé îåùâ
éù ìé îåùâ? ? , - ? , . , , " " - !
!

 • " " . " ".
 • "" " " - ? .
 • " "? , !
  , , , .


, ' , (1836-1902)
Courtesy of the Christian Theological Seminary Image Library
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
 îãøùð÷åãú çï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )