-         "  -
 ? ?    áùìçáîùôçä: îÄùÑÆäåÌ ùÑåÉîÅø òÈìÇé áîùôçä
áùìç çéãåú
     

 
 
ùåîøéí

äÇúÀàÄéîåÌ áÌÅéï äÇäÇâÀãÌÈøÈä ìÇîÌÄìÌÈä:

 
  
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )