-         "  -
 ? ?    áîùôçä: îÄùÑÆäåÌ ùÑåÉîÅø òÈìÇé áîùôçä

" "
" , .
. , , , . , '

 
 

:

. ? , ? 

, ( " - ) . ? 
? ( ).

ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )