-         "  -
 ? ?    úåìãåúàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: äúçáéáéí ùìé àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
úåìãåú îáè ìôøùä


îáè ìôøùä,
.
, .

, " "- "
 
 
: ! !
 
 

: . , .
. . " ", " " " ".

 
 
: "" , [...]   , ( ). " "   "" .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )