-         "  -
 ? ?    áéï àãí ìçáøå: îÀøÄéáåÉú áÌÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áéï àãí ìçáøå


...

, . () . , , ...

, ": "!"
" :
"
[ , ].
, ".
, ? " [...] [...] [...]"
(, ' ").
: ", , : ' , ' (, ' ')"


( , " ")


 
 
 

:

  • , , " ?
  •   .
îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )