-     " -
 ? ?  áçå÷úéáéï àãí ìçáøå: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí áéï àãí ìçáøå
áçå÷úé îãøù
îãøù

...

.
.
?
, [ ], .
" .
, .

( [], ')


 
 
 

:

 •  , , ?
 •   ?
 •      .

îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
 îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )