-         "  -
 ? ?    áçå÷úéîéãåú äàãí: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí îéãåú äàãí
áçå÷úé îãøù
îãøù: ,
.

, ' "

 
 
 

:

  • , , ?
  • ? , ?

 

ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ìá äòðééïòì øâì àçú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )