-         "  -
 ? ?    áçå÷úéîéãåú äàãí: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí îéãåú äàãí
áçå÷úé ìá äòðééï
ìá äòðééï,

, -,

, - .",

 
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )