-     " -
 ? ?  áçå÷úéòîé åàøöé: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí òîé åàøöé
áçå÷úé éù ìé îåùâ
éù ìé îåùâ. - - (, ) . .
:

 • ? : ( ) ; ; (" "); ; ; .
 • , ; ; , -.
 • -: , . , . , , . , ., 1609
Courtesy of the Yale University Library
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
 îãøùð÷åãú çï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )