-         "  -
 ? ?    áçå÷úéòîé åàøöé: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí òîé åàøöé
áçå÷úé îãøù
îãøù" " ( ", ')
?
,
- !
?
, .
: " ?"
.

.
" "
. " []


 

:

? 
(= ) ?

 
? ( ) ?

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )