-         "  -
 ? ?    áäø ñéðéàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
áäø ñéðé îãøù


îãøù. :

" " (, " ').
?
: .
, . ?
.
 

( , , ', ', , , " ["])
 
 

:

 
 
  • , " ". ?
  • : , ?
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îáè ìôøùäçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )