-         "  -
 ? ?    áäø ñéðéîéãåú äàãí: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí îéãåú äàãí
áäø ñéðé îãøù
îãøù' :
" ",
.

, "

 
 
 

:

  • "" (, )?
  • " " . " " . , ? ?
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ìá äòðééïòì øâì àçú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )