-         "  -
 ? ?    àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò


...

, " '
 
 
:  () . , . ', .
 
 
: , ?
 
 
: " . . '.
( - ).
 
 
: . , , . . 14 13 .
( " , 158)
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )