-         "  -
 ? ?    àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò


:
, ()   " " (
, " ")
?
: . .
: . , .
: . .
: .
.
: , ?
  " ",
.

( , -, ' ')
 
 
:
 
 
  • ?
  • ?
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îáè ìôøùäçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )