-         "  -
 ? ?    åé÷äìîéãåú äàãí: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ îéãåú äàãí
åé÷äì òì øâì àçú


òì øâì àçú"" " ", . ? !
. , , , , , .
. , . " " . .

 
 
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îãøù÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )