-         "  -
 ? ?    åé÷äìîéãåú äàãí: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ îéãåú äàãí
åé÷äì ìá äòðééï
ìá äòðééï
,
'...

 

",

 
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )