-         "  -
 ? ?    ëé úùàòîé åàøöé: äÇâÌÄéì äÇ÷ÌåÉáÄòÇ òîé åàøöé
ëé úùà çéãåú
                    

 
 
æäá

ìôðéëí îåùâéí ùåðéí àùø ðîöàú áäí äîéìä "æäá". îäí äîåùâéí?

 

. .
, ' "-", ".

(3 )
  
 
 
(4 )
  
 
 
(5 )
  
 
 
(5 )
  
 
 
(6 )
  
 
 
(6 )
  
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )