-         "  -
 ? ?    ëé úùàòîé åàøöé: äÇâÌÄéì äÇ÷ÌåÉáÄòÇ òîé åàøöé
ëé úùà éù ìé îåùâ
éù ìé îåùâ"" , , , , , .
!
* , , . , , .
* , . . , :  , . : , . 
* , , , , . "" ( ).


,
(1594-1665)

Courtesy of the Christian Theological Seminary Image Library

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îãøùð÷åãú çï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )