-         "  -
 ? ?    àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò


,
, .
:
,
.
, ,

( , ' ")
 
 
:
 
 
  • . ?
  • . , ?
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îáè ìôøùäçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )