-         "  -
 ? ?    îùôèéíàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
îùôèéí îáè ìôøùä


îáè ìôøùä,
,
.

, " '
 
 
: , , . , . , " ".
 
 
: ?
 
 
": , .
 
 
: , , . .  
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )