-         "  -
 ? ?    áéï àãí ìçáøå: ñÀòåÌãÈä îÄùÑÀôÇçÀúÌÄéú áéï àãí ìçáøå


..

: ?
(=) ,
[] .
(= ) .
.
( , " ")

 
 
 

  • ?
  • ?
îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )