-         "  -
 ? ?    áàáéï àãí ìçáøå: ñÀòåÌãÈä îÄùÑÀôÇçÀúÌÄéú áéï àãí ìçáøå
áà ôéøåùéí åîôøùéí
ôéøåùéí åîôøùéí
 
 
 

" ". , ... ...
: , , , ... !
 " ': ' ' ' (, " ")", . . " . " ", ", " . ? '' '' ' "" , . ?"
"", , "' . . ' ", "", , " ". " : ", ! !" , " : " ". : ", ", , "... ".
. ":

' , " .

"" , " ". "", , " . , ..." .

îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îãøùòáøéú ùôä éôä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )