-         "  -
 ? ?    åàøàîéãåú äàãí: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä îéãåú äàãí
åàøà îãøù
îãøù.
.
: " ?".
: " !".
.
, : " ".
: " ".
, : " ".
: " ".
, : " ".
: " ?".
: " , "., "

 
 
 

:

  • ( )?
  • ? ?
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ìá äòðééïòì øâì àçú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )