-     " -
 ? ?  åàøàòîé åàøöé: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä òîé åàøöé
åàøà éù ìé îåùâ
éù ìé îåùâ"" . , , , , , , , , - .
"" ( ) . ? ? ,
!

 • : , , , - ( ?)
 • , ! - , , .
 • : " " " ". : , . , .
  , ?


:
'

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
 îãøùð÷åãú çï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )