-         "  -
 ? ?    åéçéàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: îñåøú îùôçúéú àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
åéçé îáè ìôøùä


îáè ìôøùä, : .
.

, " '-'
 
 
: , .
 
 
: , . " , ; " (, " '). , !
 
 
, : " " ; , ... " "    , , , ", .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )