-         "  -
 ? ?    åéâùîéãåú äàãí: éÅùÑ ìÄé àÇçÀøÈéåÌú! îéãåú äàãí
åéâù çéãåú

 
     

 

.
:
7 :
6 :
5 :
4 : ,
3 : , , , , ,
   
 1
 2
  
  
  
   
 3
  
  
  
         
  
 
 4
  
  
       
 5
  
  
           
   
 6
 7
  
  
  
  
 
 
 8
  
  
         
   
 9
  
 10
       
   
 11
  
  
  
  
  
  
.
!
 
áéèåééí áåëéí

ðñå ìçáø àú çöàé äáéèåééí

ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )