-         "  -
 ? ?    åéâùáîùôçä: éÅùÑ ìÄé àÇçÀøÈéåÌú! áîùôçä
åéâù çéãåú
     

 
 
îÄé àÇçÀøÇàé òÇì îÈä? 
  
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )