-         "  -
 ? ?    áøàùéúáéï àãí ìçáøå: ÷åøàéí ìé... áéï àãí ìçáøå
áøàùéú ôéøåùéí åîôøùéí
ôéøåùéí åîôøùéí
 
 
 

" ". " ", , ...? ...

. ...

, . , ( !) , !

, , , , , . , , . ", " , " , ".

. " ", , " : ' ', ?"

"", , " ". "" , " ? ?"

"", , " , ?"

, " ! !" , " , !" . " !" .

.

":

 

, . " ...

 

: " ? " ?"
... !

îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îãøùòáøéú ùôä éôä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )