-         "  -
 ? ?    ùîåúáéï àãí ìçáøå: éÀìÈãÄéí îÀàËîÌÈöÄéí áéï àãí ìçáøå
ùîåú îãøù
îãøù

..

: (=) ,
.
( , " ')

 
 
 

:

  • , .
  •   ?
  
îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )