-         "  -
 ? ?    ùîåúáéï àãí ìçáøå: éÀìÈãÄéí îÀàËîÌÈöÄéí áéï àãí ìçáøå
ùîåú ôéøåùéí åîôøùéí
ôéøåùéí åîôøùéí" " . . , .
, ( ). , , , .
: "! ! ! : ' ', , -' (, ' ') !..."
" ", . " . " ?" . " ", ", " , ... : ' ? ". , ... "", , "' ?" " ", , "' : , ... " , " ". , : " . ".
, , :

"
[ ':] , (=) []: " ", (=).


"", , " ! , ..." .


 
îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îãøùòáøéú ùôä éôä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )