-         "  -
 ? ?    ëé úáåàáîùôçä: äÇáÀèÈçåÉú öÈøÄéêÀ ìÀ÷ÇéÌÅí áîùôçä
ëé úáåà çéãåú
                 

 
 
 
 
 
 
.

 
ãîåéåú åäáèçåú

ëì àçú îäãîåéåú äîöåéøåú ðåùàú äáèçä ìôðé ùäéà ðëðñú ìúô÷éãä, àê ääáèçåú äúáìáìå áéðéäï- ñãøå îçãù àú ääáèçåú!

ìá äòðééï
îãøù
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )