-         "  -
 ? ?    åàúçðïáîùôçä: æÀäÄéøåÌú áîùôçä
åàúçðï çéãåú
        

 
 
àîöòé æäéøåú

áàéæä àîöòé æäéøåú éù ìð÷åè éù ìð÷åè áëì àçú îäôòåìåú äáàåú?

 
  
 
 
ìá äòðééï
îãøù
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )