-         "  -
 ? ?    åéøàáéï àãí ìçáøå: úéðå÷ çãù áîùôçä áéï àãí ìçáøå
åéøà îãøù
îãøù,
,
,
,
,
.
( , ")

 
 
 

:

  • , . ? 
  • " "?
  
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )