-         "  -
 ? ?    åéøàáéï àãí ìçáøå: úéðå÷ çãù áîùôçä áéï àãí ìçáøå
åéøà òáøéú ùôä éôä
òáøéú ùôä éôä: " , "".
. " ? ?" . " ", , " , ..." . : ", ... ..." ", , ", , . "! "", , "":

': .
...

". ' ", , " ' ".
"", , " ? ?"
"", , " ..."
:

?
( )

"", , " '' ".
"!" , " . , , ".
" ", , " , !"


 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ôéøåùéí åîôøùéí÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )