-         "  -
 ? ?    àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: äÇçÇâÌÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÄé àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò


" "
(
, " ').
' :
?
[ ,
]:
" "
(
, ' "),
,
?

.

( , , ", ')
 
 
:
 
 
  • ?
  • ?
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îáè ìôøùäçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )