-         "  -
 ? ?    ìê ìêáéï àãí ìçáøå: äúçìåú çãùåú áéï àãí ìçáøå
ìê ìê îãøù
îãøù

...


 
îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
 

" ".
, . :

,
[=],
,
.

( , )

 
 

:

  • ?
  • ? ?
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )