-         "  -
 ? ?    ìê ìêáéï àãí ìçáøå: äúçìåú çãùåú áéï àãí ìçáøå
ìê ìê ôéøåùéí åîôøùéí
ôéøåùéí åîôøùéí" " . ?...
, , . , . ... . , .
: " . , . : ' , , ' . ...' ?" . " ", , " , ' ', ..." . " ?"
" ", , , , . "", , " , , ". ", ". , : " " '' ? , ". . ... "", , " " ...
, . ' ("):

, " " (, " '), [= ].

, ...


 
îáè ìôøùä
îãøù
ôéøåùéí åîôøùéí
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îãøùòáøéú ùôä éôä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )