-         "  -
 ? ?    åé÷øàòîé åàøöé: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú òîé åàøöé
åé÷øà îãøù
îãøù

.
:
.
: , .
:

,
? .
?

.
.
:
(, ) .
: ?
:
,
!
. , , '


 

:

. ? ! 
, ?

 
, , ?

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )