-         "  -
 ? ?    ô÷åãéòîé åàøöé: çÂðËëÌÇú äÇáÌÇéÄú òîé åàøöé
ô÷åãé çéãåú
           

 
 

.
- .
, :
!

2 1 1 3   1 1   2 2 2 3 1

(11 )
  
 
 
äúîçåéåú

òì áöìàì îñåôø ëé îùìç éãå äéúä àîðåú áîùëï. áîä äúîçå äàðùéí äáàéí?

 
ëìé îìàëä

ìôðéëí ùîåú ùì ëìéí åúéàåøí. äúàéîå áéï ùí äëìé ìáéï äúéàåø ùìå.

 
  ?

                

 
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )