-         "  -
 ? ?    îùôèéíîéãåú äàãí: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí îéãåú äàãí
îùôèéí ìá äòðééï
ìá äòðééï

", '

 
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )