-         "  -
 ? ?    éúøåîéãåú äàãí: ëÌÄáÌåÌã äåÉøÄéí îéãåú äàãí
éúøå çéãåú
     

 
 
( )?
  
 
 
ìëáåã

áîéìä "ëáåã" àðå îùúîùéí áä÷ùøéí ðåñôéí, ìîùì áôúéçú îëúá: "ìëáåã...". æäå ìôé äùåøä äøàùåðä ùì ëì îëúá ìîé äåà îéåòã

ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )