-         "  -
 ? ?    áùìçàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: îÄùÑÆäåÌ ùÑåÉîÅø òÈìÇé àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
áùìç îáè ìôøùä


îáè ìôøùä'...

, " '
 
 
: '. ', " ' " (, " "). , ' ! !
 
 
: ', ' ? "" ( ""), ,
 
 
: , .
 
 
" : , .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )