-         "  -
 ? ?    åéçéáéï àãí ìçáøå: îñåøú îùôçúéú áéï àãí ìçáøå
åéçé îãøù
îãøù

..

:
(=) ,
,
,

.


(, , ' ')


 
 
 

:

  • , ?
  • ?
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )