-         "  -
 ? ?    åéâùàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: éÅùÑ ìÄé àÇçÀøÈéåÌú! àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
åéâù îáè ìôøùä


îáè ìôøùä, ,
,, " '
 
 
: . , , , ! : " " (, " ').
 
 
: , - ,     , .
 
 
: . , , . , ...
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )