-         "  -
 ? ?    î÷õáéï àãí ìçáøå: çÂìåÉîåÉú áéï àãí ìçáøå
î÷õ îãøù
îãøù

..

. : .

:
.
.
: " ?!"
: " , ?!"
: " !"
 

( , ' ')


 
 
 

...

  • .
  • ?
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )