-         "  -
 ? ?    î÷õáîùôçä: çÂìåÉîåÉú áîùôçä
î÷õ çéãåú
              

 
 
çìåîåú éãåòéí áñôø áøàùéú

ìÄôÀðÅéëÆí çÂìÈ÷Äéí ùÑÆì çÂìåÉîåÉú àÂçÅøÄéí éÀãåÌòÄéí áÌÀñÅôÆø áÌÀøÅàùÑÄéú. îÄéäÅí äÇçåÉìÀîÄéí?

 

.   :

_____ .

(4 )
  
 
 
____ . (3 )
  
 
 
____ . (7 )
  
 
 
_____ . (6 )
  
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )