-         "  -
 ? ?    áøàùéúàãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: ÷åøàéí ìé... àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
áøàùéú îáè ìôøùä


îáè ìôøùä...

, ' "
 
 
: " "? ?
 
 
: , " . , .
 
 
" ": " . , ' ', . ".
 
 
: . ? ? ? ""?
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )