-         "  -
 ? ?    åæàú äáøëäáîùôçä: ùÒÅéáÈä èåÉáÈä áîùôçä
åæàú äáøëä îãøù
îãøù, :
,
,
,
,
" ,
. , " '

 
 

:

: ? 
?

 
?

ìá äòðééï
îãøù
çéãåú
  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )